Regulamin

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.stareklunkry.pl, prowadzony jest przez firmę www.stareklunkry.pl Marta Majewska prowadzącą działalność nr NIP: 6661673427,Regon: 367312229, z siedzibą przy ul. Zachodniej 25, 62-402 Ostrowite, zwaną dalej Sprzedawcą lub Antykwariatem.


I. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta prezentowana na stronach antykwariatu odzwierciedla faktyczny stan ilościowy magazynu.


II. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU:

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (min.: komputer, telefon, ), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów  jest zabronione na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

III. SPECYFIKA TOWARÓW ANTYKWARYCZNYCH.

 1.  Antykwariat prowadzi sprzedaż towarów (książek, grafik, pocztówek, zdjęć, druków ulotnych, map, mebli, porcelany, militarii) pochodzących z rynku wtórnego, używanych.
 2. Większość towarów nosi zwykłe ślady użytkowania, jeżeli jest inaczej, towar jest dokładnie opisany. Jego stan faktyczny dokumentują również załączone zdjęcia.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Sprzedawca  zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Klient ma prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

V. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

VI. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ:

1. Stronę www.stareklunkry.pl poprzez mechanizm sklepu internetowego.

2. Telefonicznie (+48 782 356 779) Zamówienia przyjmowane telefonicznie są jedynie w przypadku przerw technicznych serwisu internetowego.
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze osobistym i przelewem - po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz zamówienie zostanie opłacone - środki znajdą się na koncie Antykwariatu.

3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia,wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki)powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a przedmioty będące w tym zamówieniu ponownie staną się dostępne w sprzedaży. W przypadku otrzymania przez Antykwariat wpłaty po anulowaniu zamówienia:
a) jeśli Antykwariat nadal posiada przedmioty, które były zamówione, następuje realizacja anulowanego zamówienia.
b) jeśli Antykwariat nie posiada już przedmiotów, które znajdowały się w anulowanym zamówieniu, Antykwariat zwraca, przelewem bankowym na wskazane przez wpłacającego konto, wpłaconą za anulowane zamówienie kwotę pomniejszoną o 1 zł kosztów operacyjnych.
4. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
5. Klient może wycofać złożone zamówienie mailem sklep@stareklunkry.pl, podając koniecznie NUMER ZAMÓWIENIA, swoje imię i nazwisko oraz identyfikator w sklepie. Wysłanie maila o anulowaniu zamówienia można dokonać także po zalogowaniu się do sklepu.
6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Każdy Klient może po zalogowaniu się sprawdzić status realizacji swojego zamówienia.

VII. CENY

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w składanym zamówieniu. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.


VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówień opłacanych przed wysyłką wynosi do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.


IX. TERMINY OTRZYMANIA PRZESYŁKI

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy
Przesyłki dostarcza:
Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy około 2 dni robocze

X. PŁATNOŚĆ

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) Przy odbiorze osobistym w miejscu wykonywanej działalności - płatność gotówką.
b) Kartą kredytową za pośrednictwem systemu przelewy24 - należność pobierana jest w chwili pozytywnej weryfikacji danych w systemie przelewy24.
c) Przelewem bankowym na konto sklepu
d) W przypadku gdy zamówienie jest dostarczane na koszt Antykwariatu, Antykwariat zastrzega sobie prawo wyboru dostawcy przesyłki.

XI. REKLAMACJA

Wszystkie przedmioty dostępne w sklepie są traktowane jako towar używany.
W przypadku zamówień odbieranych osobiście, Klient ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu technicznego zakupionego towaru. Dokonanie zapłaty oznacza akceptację stanu technicznego towaru. W takim przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
Postępowanie reklamacyjne:
- reklamacja towaru winna być składana przez Klienta w formie pisemnej z dołączonym reklamowanym towarem na adres antykwariatu, 62-020 Swarzędz,ul.Warszawska 26 Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. Procedura reklamacyjna kończy się:
a) uznaniem reklamacji - Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów lub wymianę towaru na wolny od wad.
b) odmowa uznania reklamacji - Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Antykwariatu do właściwego Sądu.
- reklamację przesyłki (niedostarczenie przez Pocztę Polską) antykwariat może przyjąć od Klienta po upływie 14 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez Pocztę Polską.

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Wcześniej jednakże jego zamówienie (zgodnie z pkt 3 niniejszego Regulaminu) zostanie anulowane.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w pkt. 7 niniejszego regulaminu.
 2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży i dokonać zwrotu Przedmiotu poprzez napisanie pisma odstąpienia od umowy na adres mailowy sklep@stareklunkry.pl
 3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Przedmiot nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono użyte materiały, rozmiar, kolorystykę itp.).
 4. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu.
 5. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres ul. Warszawska 26,62-020 Swarzędz. Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy kupna-sprzedaży.
 6. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.
 7. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i ewentualny koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem przez Sprzedającego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest Kwota do Wypłaty naliczona za zwrócony Przedmiot.
 11. Prowizje od Zakupów, od których Kupujący odstąpił zgodnie z warunkami określonymi w par. 12 ust. 1, są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie zwrotu.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 13. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.

  b) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.

  c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


XIII. ZWROTY I NIEODEBRANE PRZESYŁKI:

a) Antykwariat nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych itp, wysyłanych do Antykwariatu za zaliczeniem pocztowym;
b) w przypadku zwrotu przez Pocztę Polską niepodjętej w terminie przesyłki, Klient zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki. Kwota opłaty pocztowej wynosi dwukrotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, iż przesyłka powróciła do Antykwariatu, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki. Po tym terminie Antykwariat zastrzega sobie prawo komisyjnego zniszczenia zawartości przesyłki.


XIV. Książki i wydawnictwa antykwaryczne wydane przed 01.01.1949 - Zgodnie z art. 51 ust. 1 ujednoliconego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568)informujemy, jakie grupy zabytków wymagają stosownego zezwolenia na stały wywóz, m.in.:

1) oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

2) pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;

3) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;

4) pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;

5) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1–14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl